IT类调研       汽车类调研       医疗类调研       食品饮料类调研 家电类调研       房地产类市场调研       普查类调研       政府满意度调研      

 • 柠檬茶试饮调研

 • 饮咖啡项目调研

 • 某奶粉座谈会调研

 • 蒙牛牛奶调研

 • 糖果试食调研

 • 猪肉认知及食用调研

 • 现制茶饮访问

 • 雪碧试饮入户调研

 • 美 汁源访谈调研

 • 奥兰小红帽红酒调研

 • 光良白酒调研